Καταβολή ανταποδοτικού τέλους από τους κτηνοτρόφους

Το εθνικό πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ) θεσπίστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
υλοποιείται από τις Περιφέρειες της Χώρας, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την περισυλλογή, μεταφορά και αποτέφρωση/μεταποίηση των νεκρών εκτρεφόμενων βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κυρίως από κρατικά κονδύλια, προκειμένου να συνδράμει τους κτηνοτρόφους στη συμμόρφωσή τους με τη νομοθετική απαίτηση περί ορθής διαχείρισης των νεκρών ζώων. Συμπληρωματικά της κρατικής χρηματοδότησης, ο κτηνοτρόφος συμβάλλει, στην υλοποίηση αυτής της υποχρέωσης του, με την καταβολή ενός πολύ χαμηλού ετήσιου ανταποδοτικού τέλους ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση, το ύψος του οποίου καθορίζεται ανάλογα με το είδος και τον αριθμό των ζώντων ζώων της κάθε
εκμετάλλευσης.

Η πληρωμή του τέλους για το 2024 θα είναι πιλοτική και αφορά τους κτηνοτρόφους παραγωγικών ζώων (βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων) που διαθέτουν εκμεταλλεύσεις στις ακόλουθες Περιφέρειες:

 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 •  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 •  Περιφέρεια Ηπείρου
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου
 • Περιφέρεια Αττικής και
 • Περιφέρεια Κρήτης

Το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος καθορίζεται σε κάθε εκμετάλλευση της χώρας, για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΠΣΥΔ, ανάλογα με τον αριθμό των ζώντων ζώων αυτής, όπως δηλώνεται για τους πληθυσμούς αιγοπροβάτων και χοιρινών κατά την τελευταία ετήσια απογραφή, καθώς και για τους πληθυσμούς των βοοειδών, από τα στοιχεία του ηλεκτρονικού Μητρώου της εκμετάλλευσης βοοειδών, στο τέλος κάθε έτους, όπως αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής – Σήμανση και Καταγραφή Ζωικού Κεφαλαίου (ΟΠΣΚ).
Η καταβολή του τέλους για το έτος 2024, ξεκινά από 1 Απριλίου και ολοκληρώνεται έως και 30 Ιουνίου 2024. Το τέλος εισπράττεται με τη
διαδικασία του ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) και αποτελεί έσοδο της κάθε Περιφέρειας που ανήκει η κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

1. Τι είναι το εθνικό πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων;

Το εθνικό πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ) θεσπίστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και υλοποιείται από τις Περιφέρειες της Χώρας, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την περισυλλογή, μεταφορά και αποτέφρωση/μεταποίηση των νεκρών εκτρεφόμενων βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας ευρωπαϊκής
και εθνικής νομοθεσίας.

2. Σε ποιες Περιφέρειες υλοποιείται;

Το ανωτέρω πρόγραμμα υλοποιείται στις ακόλουθες δέκα (10) Περιφέρειες :
1) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
2) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
3) Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
4) Περιφέρεια Ηπείρου,
5) Περιφέρεια Θεσσαλίας,
6) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
7) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
8) Περιφέρεια Πελοποννήσου,
9) Περιφέρεια Αττικής και
10) Περιφέρεια Κρήτης

Το πρόγραμμα δεν εφαρμόζεται στις νησιωτικές Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, στην Περιφέρεια Ιονίων νήσων καθώς και σε ηπειρωτικές περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως απόμερες.

3. Πως γίνεται η χρηματοδότηση του ΕΠΣΥΔ;

Η ορθή διαχείριση γενικά των νεκρών παραγωγικών ζώων, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, αποτελεί υποχρέωση των κτηνοτρόφων. Λόγω της αδυναμίας συμμόρφωσης των κτηνοτρόφων, η Πολιτεία έστησε και χρηματοδοτεί με κρατικά κονδύλια έναν μηχανισμό διαχείρισης των νεκρών ζώων, προκειμένου να συνδράμει τους κτηνοτρόφους στη συμμόρφωσή τους με τη συγκεκριμένη απαίτηση περί ορθής διαχείρισης των νεκρών ζώων.

Συμπληρωματικά αυτής της κρατικής χρηματοδότησης, ο κτηνοτρόφος θα συμβάλλει στην υλοποίηση αυτής της υποχρέωσης του με την καταβολή ενός πολύ χαμηλού ετήσιου ανταποδοτικού τέλους ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση, το ύψος του οποίου καθορίζεται ανάλογα με το είδος και τον αριθμό των ζώντων ζώων της κάθε εκμετάλλευσης.

4. Πως υπολογίζεται το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος;

Το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος καθορίζεται σε κάθε εκμετάλλευση της χώρας, για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΠΣΥΔ, ανάλογα με τον αριθμό των ζώντων ζώων αυτής, όπως δηλώνεται για τους πληθυσμούς αιγοπροβάτων και χοιρινών κατά την τελευταία ετήσια απογραφή, καθώς και για τους πληθυσμούς των βοοειδών, από τα στοιχεία του ηλεκτρονικού Μητρώου της εκμετάλλευσης βοοειδών, στο τέλος κάθε έτους, όπως αποτυπώνονται στo Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής – Σήμανση και Καταγραφή Ζωικού Κεφαλαίου (ΟΠΣΚ).

Το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος ανέρχεται σε:

 • 1.5€ για κάθε βοοειδές,
 •  0.4€ για κάθε χοίρο, σε
 •  0.2€ για κάθε πρόβατο ή αίγα

5. Πότε ξεκινά η καταβολή του τέλους;

Η καταβολή του τέλους για το έτος 2024, είναι πιλοτική, ξεκινά από 1 Απριλίου και ολοκληρώνεται έως και 30 Ιουνίου 2024. Το τέλος εισπράττεται με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) και αποτελεί έσοδο της κάθε Περιφέρειας που ανήκει η κάθε
κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

6. Ποιες είναι οι ενέργειες των κτηνοτρόφων για την πληρωμή του τέλους;

Οι κτηνοτρόφοι βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων, οφείλουν μετά την αναγγελία του ΥΠΑΑΤ για την έναρξη πληρωμής του τέλους και εντός τριμήνου (από 1/4/2024 έως 30/6/2024) να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Εισαγωγή στην ψηφιακή υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ «Υπολογισμός και δέσμευση e-παράβολου για ΕΠΣΥΔ» με τους κωδικούς του ΤΑΧΙS (Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ (minagric.gr))

 •  εκτύπωση της κατάστασης με τις εκμεταλλεύσεις και το οφειλόμενο
  ποσό ανά εκμετάλλευση που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο κωδικό
  ΤΑΧΙS.

2. Εισαγωγή στην υπηρεσία του e-παράβολου (e-Paravolo (gsis.gr))

 •  έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για κάθε εκμετάλλευση,
  ακολουθώντας τα ακόλουθα βήματα:
 • Χορήγηση παραβόλου
 • Φορέας Δημοσίου: Αγροτικής Ανάπτυξης/Ζωική Παραγωγή-Υγεία Ζώων-Κτηνιατρική
 •  Κατηγορία Παραβόλου: Ετήσιο τέλος εθνικού προγράμματος συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ)
 •  Τύπος παραβόλου: (επιλέγετε την Περιφέρεια που ανήκει η εκμετάλλευση)
 •  (Συμπληρώνετε τα λοιπά προσωπικά σας στοιχεία)
 • Υποβολή αιτήματος

3. Πληρωμή του/των παραβόλου/ων σε οποιαδήποτε συμβεβλημένη Τράπεζα.

4. Εισαγωγή στην ψηφιακή υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ «Υπολογισμός και δέσμευση e-παράβολου για ΕΠΣΥΔ» με τους κωδικούς του ΤΑΧΙS (Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ (minagric.gr))

 • καταχώρηση του αριθμού του e-παράβολου και δέσμευση αυτού για κάθε εκμετάλλευση

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το e-παράβολο δεσμεύεται από την ψηφιακή υπηρεσία, εφόσον έχει εκδοθεί και πληρωθεί από τον κάτοχο των εκμεταλλεύσεων και το καταβληθέν ποσό ανά εκμετάλλευση είναι ακριβώς το ποσόν που έχει υπολογισθεί αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ΑΦΜ κατόχου ή/και καταβληθέντος ποσού ανά εκμετάλλευση, δεν γίνεται η δέσμευση του e-παράβολου από την ψηφιακή υπηρεσία και ενημερώνεται ηλεκτρονικά ο κάτοχος.


7. Ποιες περιπτώσεις εξαιρούνται από την πληρωμή τέλους 2024?

Εξαιρούνται από την καταβολή τέλους, οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που:

α) βρίσκονται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως απόμερες, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κατάλογο των απόμερων περιοχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (βλέπε Ζωικά Υποπροϊόντα-Εγκύκλιοι-Παρεκκλίσεις-Παράρτημα Απόμερες περιοχές χώρας).
Εγκύκλιοι Ζωϊκών Υποπροϊόντων (minagric.gr)

β) βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Καρδίτσας, ΠΕ Τρικάλων, ΠΕ Μαγνησίας και ΠΕ Σποράδων)

γ) διαθέτουν σύστημα ιδιο-διαχείρισης των νεκρών ζώων σε εγκεκριμένη μονάδα (π.χ. μονάδα αποτέφρωσης/μεταποίησης), σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο των εγκεκριμένων μονάδων διαχείρισης ΖΥΠ της Χώρας, που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Εγκεκριμένες / Καταχωρημένες Μονάδες – Εγκαταστάσεις Διαχείρισης ΖΥΠ Ελλάδας (minagric.gr)

8. Που απευθύνεσαι σε περίπτωση προβλήματος?

Κέντρο εξυπηρέτησης αγροτών του ΥΠΑΑΤ: Τηλέφωνο 1540
Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο ΥΠΑΑΤ: info@minagric.gr

9. Ποιο είναι το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των νεκρών ζώων;

Θέσπιση του εθνικού προγράμματος συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων

 • Νόμος 4351/2015 (ΦΕΚ 164Α/04.12.2015), άρθρο 15 «εθνικό πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων» όπως
  τροποποιήθηκε από το Νόμο 4691/2020 (ΦΕΚ 108Α/09.06.2020), Άρθρο 16

Κατάρτιση, παρακολούθηση και εποπτεία του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής & Διαχείρισης Νεκρών Ζώων

 •  Κοινή Υπουργική Απόφαση 486/325825/2021 (ΦΕΚ 5453Β/25.11.2021) «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής και Διαχείρισης
  νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ) του άρθρου 15 του ν. 4351/2015 (Α’ 164) και καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή της παρ. 4
  του Άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L300)»

Θέσπιση ετήσιου ανταποδοτικού τέλους για τη χρηματοδότηση του ΕΠΣΥΔ

 •  Κοινή Υπουργική Απόφαση 375/228895/2021 (ΦΕΚ 3997Β/30.08.2021) «Θέσπιση ετήσιου ανταποδοτικού τέλους για τις
  ανάγκες του εθνικού προγράμματος συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων»
Μετάβαση στο περιεχόμενο