«Διοίκηση έργων και ειδικά θέματα διοίκησης» – Νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διοίκηση έργων και ειδικά θέματα διοίκησης».

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στον εμπλουτισμό των γνώσεων σε θέματα διοίκησης όπως οι αλλαγές, η διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων καθώς και η ανάδειξη της αξίας και η κατανόηση των διαδικασιών μιας επιχείρησης για την αποτελεσματική της λειτουργία.

Επίσης, στοχεύει στην παροχή εργαλείων και μεθόδων για την αξιολόγηση και επιλογή έργων (projects) καθώς και στην αποτελεσματική διοίκηση, προγραμματισμό, διαχείριση και υλοποίηση τους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται: (i) να μπορούν να κατανοούν και να τμηματοποιούν ένα έργο και να διακρίνουν το έργο από τις εργασίες (ii) να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στον προγραμματισμό, διοίκηση, διαχείριση, παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων (projects) (iii) να έχουν αναπτύξει τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους για την αντιμετώπιση αλλαγών και τη διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων, (iv) να κατανοούν τις διαδικασίες, την σπουδαιότητά τους και να είναι σε θέση να τις ιεραρχούν και να κατανέμουν πόρους και (v) να έχουν εμπλουτίσει/ενισχύσει και ανανεώσει τις γνώσεις τους στα σχετικά θέματα του προγράμματος

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Διοίκηση Έργων και Ειδικά Θέματα Διοίκησης» απευθύνεται σε:

  • Απόφοιτους Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Σχολών καθώς και Τμημάτων π. ΤΕΙ
  •  Μηχανικούς που είτε αυτό απασχολούνται είτε εργάζονται σε επιχειρήσεις
  •  Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
  • Στελέχη Επιχειρήσεων που ασκούν διοικητικά και οργανωτικά καθήκοντα σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.
  •  Στελέχη και Εργαζόμενους του Δημόσιου Τομέα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων | Γραφείο Τύπου
50150 ZEPKozanis – pressoffice@uowm.gr

 

Ανθρώπους (εργαζόμενους και μη) που ενδιαφέρονται για τη μάθηση, ανάπτυξη και εξέλιξή τους
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 28/4/2024.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επιμορφωτικό πρόγραμμα

Διοίκηση Έργων και Ειδικά Θέματα Διοίκησης (Management)

Μετάβαση στο περιεχόμενο